Obs!

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/lifepal.dk/test/includes/menu.inc).

Forretningsbetingelser for brugere af Mylifepal.dk

Gældende for private brugere (forbrugere)

 

Disse forretningsbetingelser (herefter “Betingelser”) er en juridisk aftale mellem dig (herefter ”Brugeren”) og Lifepal ApS, Adelgade 32B, 5400 Bogense, CVR nr. 32893465 (herefter ”Lifepal”).

Disse Betingelser gælder alene for private Brugere (forbrugere), og således ikke for Brugere, som er omfattet af en virksomhedsordning.

Betingelserne gælder for Brugerens brug af hjemmesiden www.mylifepal.dk (herefter ”Hjemmesiden”). Brugen af, indtastning af oplysninger og adgang til denne Hjemmeside er afhængig af, at Brugeren overholder disse betingelser.

Lifepal forbeholder sig ret til at begrænse eller lukke Brugerens adgang til Hjemmesiden eller lukke eller suspendere Brugerens registrering på Hjemmesiden på et hvilket helst tidspunkt, hvis betingelserne og politikkerne på denne Hjemmeside ikke overholdes, inklusive disse Betingelser eller af andre årsager.

VED ETHVERT BESØG OG BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ERKLÆRER BRUGEREN SIG ENIG I, AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER. HVIS BRUGEREN IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSER OG VILKÅR, FRABEDES BRUGEREN AT BRUGE ELLER INDSÆTTE INFORMATION PÅ DENNE HJEMMESIDE.

 

Generelle bestemmelser

Lifepals forskellige abonnementstyper og priser samt de nærmere ydelser som indgår heri, kan ses på www.mylifepal.dk/register.

Den af Brugeren valgte abonnementstype benævnes i det følgende som "Abonnement" eller "Abonnementet".

Brugerens Abonnement vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og Brugerens betaling af abonnementsprisen. Brugeren modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per e-mail (elektronisk kvittering) efter accept af abonnementsaftale og disse betingelser. Så snart betalingen for det bestilte abonnement er godkendt fremsendes en kvittering til brugerens oplyste email-adresse. Denne kvittering indeholder alle oplysninger omkring købet, samt vores almindelige handelsbetingelser og betingelser for abonnementet.

Brugerens abonnement er personligt og kan ikke benyttes af andre.

 

Varighed, betaling og opsigelse af Abonnementet

Abonnementet er et løbende aftaleforhold, der først ophører, når det opsiges, se afsnittet ”Opsigelse af abonnement” nedenfor.

Abonnementet fornys automatisk med en af Brugeren valgt periode ad gangen (en "Abonnementsperiode").

Brugeren betaler sit Abonnement forud svarende til en Abonnementsperiode. Betaling sker første gang ved accept af nærværende betingelser og derved tegning af Abonnementet. Efterfølgende betaling skal ske ved begyndelsen af nye Abonnementsperioder.

Såfremt Lifepal foretager væsentlige ændringer af Forretningsbetingelserne til ugunst for Brugeren, herunder væsentlige prisændringer, kan Brugeren opsige sit Abonnement med 14 dages varsel frem til datoen for ændringen.

 

Brugerens opsigelse

Abonnementer kan fra Brugerens side opsiges med 14 dages varsel via Hjemmesiden eller ved brev til Lifepals adresse: Lifepal ApS, Trondheimparken 50, 5400 Bogense.

Hvis Brugeren opsiger Abonnementet, vil det beløb, der er betalt for den periode, der ligger efter opsigelsesperiodens udløb, straks ved opsigelsens modtagelse tilbagebetales uden fradrag af gebyrer eller lignende. 

 

Fortrydelsesret

Det bemærkes, at den lovbestemte 14-dages fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven er fraveget i disse Betingelser, idet Lifepal leverer en serviceydelse som skal tilpasses Brugerens individuelle forhold og behov.

Ved Brugerens accept af Betingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, anses Brugeren for at have givet sit udtrykkelige samtykke til at Lifepal kan påbegynde udarbejdelsen af et sundhedsprogram tilpasset Brugerens individuelle forhold og behov. 

Brugeren accepterer samtidig, at tilpasningen af sundhedsprogrammet kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, som er 14 dage fra købet af sundhedsprogrammet.  

Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

 

Lifepals opsigelse

Lifepal er berettiget til efter eget skøn og på sagligt grundlag at opsige et Abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Opsigelse vil blive sendt per brev eller e-mail til den af Brugeren registrerede bopælsadresse og/eller e-mail adresse. Der vil ske tilbagebetaling af det af Brugeren forudbetalte beløb opgjort i forhold til Brugerens resterende Abonnementsperiode.

 

Udløb af abonnementet

Abonnementet løber så længe Kunden betaler for sit Abonnement. Lifepal begrænser eller låser Kundens mulighed for brug af sin brugerkonto når betalingsfristen er overskredet. Abonnement og kontoinformation kan slettes ved overskridelse af betalingsfristen med mere end 60 dage.

 

Betalingsbetingelser

Brugeren skal betale Abonnementet online ved brug af sit eget VISA/Dankort, Mastercard, VISA

Ved påbegyndelse af en ny Abonnementsperiode vil Lifepal fremsende en faktura/kvittering til den e-mail adresse Brugeren har oplyst ved oprettelse af Abonnementet. Ved registrering af betaling vil Brugeren modtage kvittering per e-mail på samme e-mail adresse.

I tilfælde af at Brugeren ikke betaler et forfaldent beløb rettidigt, dvs. på 8. dagen efter fremsendelse af faktura, vil der ske tillæg af et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Endvidere vil der i overensstemmelse med rentelovens regler tilskrives morarenter fra forfaldstidspunktet. Lifepal forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til 3. part.

Ved ændring af kort-oplysninger
Det påhviler Brugeren at sikre, at kortet er gyldigt og ajourført. Får Brugeren nyt kort, skal Brugeren huske at opdatere kortoplysningerne på via Hjemmesiden. Når Brugeren vil ændre kortoplysninger bliver det aktuelle abonnement slettet og et nyt oprettet som Brugeren skal godkende med de nye kortoplysninger. Ingen af Brugerens oplysninger på profilen vil gå tabt ved ændring af disse oplysninger.

 

Ændring af et Abonnement

Brugeren kan til enhver tid opgradere sit Abonnement til en abonnementstype tilhørende en højere prisklasse. I tilfælde af at Brugeren ønsker at ændre sit Abonnement, vil der blive fremsendt en forholdsmæssig opkrævning/tilbagebetaling.

 

Uretmæssig brug af Abonnement

I tilfælde af begrundet mistanke om uretmæssig brug af Abonnementet har Lifepal ret til at undersøge, om der foregår eller har foregået ikke-tilladt brug af Abonnementet. Brugeren er forpligtiget til at deltage aktivt i denne undersøgelse. Bekræftes en formodning om uretmæssig brug af Hjemmesiden, vil dette udgøre en væsentlig misligholdelse af Forretningsbetingelserne.

 

Ophævelse

Lifepal er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Brugerens Abonnement ved Brugerens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra Lifepals side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

 

Ophør af Abonnement og kundeforhold

Ved ophør af Brugerens kundeforhold til Lifepal, være sig ved Brugerens eller Lifepals opsigelse eller ophævelse, vil samtlige Brugerens data på Lifepal blive slettet senest 120 dage efter Abonnementets endelige ophør.

Dato for Abonnementets ophør vil blive meddelt Brugeren, på den e-mail som Brugeren har oplyst overfor Lifepal.

 

Ansvar

Brugerens brug af Lifepals ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Brugerens eget ansvar og risiko. Lifepal påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Brugeren modtager eller transmitterer i forbindelse med leveringen af ydelserne.

Lifepal påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Brugerens oplysninger.

 

Det fremhæves udtrykkeligt, at:

 • Lifepal ikke yder lægelig rådgivning af nogen art.

 • Al indhold på Hjemmesiden er kun til informationsbrug og ikke udtømmende beskrevet.

 

Informationerne på Hjemmesiden kan ikke og må ikke bruges som erstatning for:

 • Lægelig konsultation.

 • Diagnoser.

 • Et lægeligt behandlingforløb.

 

Hvis du har helbredsproblemer opfordrer Lifepal dig til straks at kontakte din læge.

Du skal altid følge din læges anbefalinger, og du hverken kan eller må bruge informationerne på Hjemmesiden til at ændre på den behandling, din læge har ordineret.

 

Ansvarsfraskrivelse

Lifepal kan ikke:

 • Gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab ved anvendelsen af de informationer eller det materiale, du modtager fra Lifepal.

 • Drages til ansvar for skader eller gener på grund af fejl i informationerne på hjemmesiden eller som følge af brugen af informationerne, herunder manglende resultater af de af Lifepal foreslåede behandlingsmetoder, mv.

 • Garantere eller indestå for, at informationerne fra Lifepal er fejlfrie, rigtige, opdaterede, sikre eller anvendelige til det beskrevne formål.

 • Gøres erstatningsansvarlig for informationer i links på Hjemmesiden til tredjemand.

 

Personlige oplysninger

Ved Brugerens tegning af et Abonnement vil Lifepal registrere visse personlige oplysninger. Lifepals behandling af sådanne oplysninger er nærmere omtalt i Lifepals privatlivspolitik, som kan læses her, og er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

 

Mailingliste

Kommunikation fra Lifepal til Brugeren er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at Brugeren accepterer at modtage e-mails fra Lifepal. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker Brugeren derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt Lifepals mailingliste og derved løbende via e-mail modtage Lifepals informations- og nyhedsbreve, der udover servicemeddelelser bl.a. vil indeholde oplysninger og tilbud om Lifepals produkt- og servicesortiment. Brugeren er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra Lifepal via kundeområde på Hjemmesiden eller via link i e-mailen.

 

Kontakt og support

E-mail support

support@lifepal.dk

 

Telefon support

71992439

 

Overdragelse

Lifepal er berettiget til helt eller delvist at overdrage Brugerens Abonnement samt Lifepals rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

 

Ændring af betingelser

Lifepal er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.

 

Ophavsret

Alt indhold på Hjemmesiden er beskyttet efter ophavsretsloven.  

Det betyder, at det ikke uden Lifepals forudgående skriftlige accept, er tilladt at benytte Lifepals materiale ved at:

 • Kopiere (jf. dog afsnittet umiddelbart nedenfor om ”kopiering af materiale”)

 • Reproducere.

 • Videredistribuere.

 

Brugere er meget velkomne til at linke til vores indhold eller citere fra Hjemmesidens artikler. Citaterne skal være korte, og kilden skal tydeligt være angivet.

 

Kopiering af materiale
Det er tilladt at printe enkelte eksemplarer af det materiale, der findes på Hjemmesiden under betingelse af at:

 • Kopierne er til privat ikke-erhvervsmæssig brug.

 • Materialet gengives i sin helhed og uden ændringer.

 • Lifepals brugeraftale (denne side) vedhæftes.

 • Lifepal angives som kilde.

 

Lovvalg og værneting

Forretningsbetingelserne, herunder Brugerens Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Brugeren og Lifepal skal afgøres ved Sø- og Handelsretten.

-----o0o-----

Copyright 2014, www.mylifepal.dk, All rights reserved.